• วิสัยทัศน์ : บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพ มุ่งสู่การเป็นผู้นำประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2564

 

  • นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : 

กรมสรรพสามิตให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้มีศักยภาพ มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพและเป็นคนดีมีความสุข ภายใต้วัฒนธรรมของการทำงานที่มีมาตรฐาน โปร่งใส รับผิดชอบ รวดเร็ว เรียบง่าย สร้างความพึงพอใจ ตามค่านิยม STARS ไปพร้อมกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรชั้นนำของภาครัฐในระดับสากลและเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน (ดาวน์โหลด)

 

  • พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. วางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งงานและจัดการกรอบอัตรากำลังเพื่อให้กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะที่เหมาะสม

    สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจของกรมสรรพสามิต

2. สรรหาบุคลากรกรมสรรพสามิตตามสมรรถนะและกรอบอัตรากำลังที่กำหนด

3. พัฒนาบุคลากรกรมสรรพสามิตให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพและตำแหน่งงาน ตามสมรรถนะที่กำหนด และพัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

4. บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและความเสมอภาคภายในกรมสรรพสามิต

5. พัฒนากระบวนการและการจัดกิจกรรมโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรกรมสรรพสามิต