---------------------------------------------------------------------------------------------

  

  • รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Score Card ประจำปี 2563 (ดาวน์โหลด)
  • รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Score Card ประจำปี 2562 (ดาวน์โหลด)
  • รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Score Card ประจำปี 2561 (ดาวน์โหลด) 
  • รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Score Card ประจำปี 2560 (ดาวน์โหลด)
  • รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Score Card ประจำปี 2559 (ดาวน์โหลด)