รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกฯ ระดับชำนาญการพิเศษ