สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเชิญชวนบุคลากรกรมสรรพสามิตทั่วประเทศทุกระดับ พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยหลักสูตรการอบรมที่หลากหลาย  ให้ท่านสามารถพัฒนาความรู้ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สามารถตรวจสอบหัวข้อวิชาได้ โดยสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

8f628353a4836e73ec4aaeaa62766add05ffcee82c31e49c6ef0081a1c0cce3e.0

0001

 

0002

0003

0004 1
0004 2
0004 3

 

0005 1
0005 2
0005 3

 

0006 1
0006 2
0006 3

  


0007

 

0008 1
0008 2 1
0008 3

 

 

0009 1
0009 2
0009 3

 

0010 1 1
0010 2 1
0010 3 1

 

0011 1
0011 2
0011 3
0011 4
0011 5
0011 6
0011 7

 

0012 1
0012 2
0012 3
0012 4

 

 

 

เมื่อสมัครแล้วแจ้งผลการสมัครให้สำนักบริหารทรัพยากรทราบ โดยจะมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบในลำดับต่อไป

                                                                                                                       ส่วนบริหารงานฝึกอบรม  โทรศัพท์ 53351