ขอเชิญชวนสมัครเรียนออนไลน์ หัวข้อวิชา การฟัง - พูดภาษาเกาหลี (เบื้องต้น)

Link : https://exlms.thaimooc.org/courses/course-v1:PSU-MOOC+psu011+2020_T1/about

เรยนเกาหล