มาตการสำหรับหน่วยงานสังกัดกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 

**ลิงค์สำหรับการรายงานผลปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รายงานกรม)

  *** ผู้รายงานจะต้องได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า และ

      ต้องมี Gmail สำหรับระบุตัวตน ***