พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 700

เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ด้วยกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๑๐๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดแนวทางการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประกอบกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

โดยทาง สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวทางในการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ดังรูป

 คลิกเพื่อขยายรายละเอียดเพิ่มเติม   

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๓