พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 2586

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ