ครงการสัมมนา หลักสูตร "การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรกรมสรรพสามิต"

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤาภาคม 2562 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

61197007 10157488828355166 1094483247569567744 o61197007 10157488828355166 1094483247569567744 o61197007 10157488828355166 1094483247569567744 oFormatFactoryCHW 7980FormatFactoryCHW 8926FormatFactoryCHW 8926FormatFactoryCHW 8926FormatFactoryCHW 8926

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  3 -  7 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

FormatFactoryCHW 0001FormatFactoryCHW 0001FormatFactoryCHW 0001FormatFactoryCHW 0001FormatFactoryCHW 0001FormatFactoryCHW 0001FormatFactoryCHW 0001

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

ยทศาสตรกรม 28 29862 ๑๙๐๙๐๙ 0007ยทศาสตรกรม 28 29862 ๑๙๐๙๐๙ 0007ยทศาสตรกรม 28 29862 ๑๙๐๙๐๙ 0007ยทศาสตรกรม 28 29862 ๑๙๐๙๐๙ 0007ยทศาสตรกรม 28 29862 ๑๙๐๙๐๙ 0007ยทศาสตรกรม 28 29862 ๑๙๐๙๐๙ 0007ยทศาสตรกรม 28 29862 ๑๙๐๙๐๙ 0007ยทศาสตรกรม 28 29862 ๑๙๐๙๐๙ 0007

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 โรงแรมเบล่า บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ จังหวัดนนทบุรี

67633908 1137067479836238 66263541421703168 o67633908 1137067479836238 66263541421703168 o67633908 1137067479836238 66263541421703168 o67633908 1137067479836238 66263541421703168 o67633908 1137067479836238 66263541421703168 o

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 โรงแรมเบล่า บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ จังหวัดนนทบุรี

68600705 1146138395595813 7043925899367940096 n68600705 1146138395595813 7043925899367940096 n68600705 1146138395595813 7043925899367940096 n68600705 1146138395595813 7043925899367940096 n68600705 1146138395595813 7043925899367940096 n