ครงการสัมมนา หลักสูตร "การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรกรมสรรพสามิต"

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤาภาคม 2562 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

61197007 10157488828355166 1094483247569567744 o61197007 10157488828355166 1094483247569567744 o61197007 10157488828355166 1094483247569567744 oFormatFactoryCHW 7980FormatFactoryCHW 8926FormatFactoryCHW 8926FormatFactoryCHW 8926FormatFactoryCHW 8926

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  3 -  7 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

FormatFactoryCHW 0001FormatFactoryCHW 0001FormatFactoryCHW 0001FormatFactoryCHW 0001FormatFactoryCHW 0001FormatFactoryCHW 0001FormatFactoryCHW 0001

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 โรงแรมเบล่า บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ จังหวัดนนทบุรี

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 โรงแรมเบล่า บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ จังหวัดนนทบุรี