• กรมสรรพสามิตได้ส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส โดยสอดคล้องกับโครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม
  • จึงได้สนับสนุนในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงฝึกอบรม หลักสูตร ปฏิบัติธรรมนำสุข
  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2562
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 
  • ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ถนนพระราม 9  กรุงเทพมหานคร    
      
 •