โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

รุ่นที่ 1 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562   เวลา  10.00 - 12.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562   เวลา  13.30 - 15.30 น.

รุ่นที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562   เวลา  13.30 - 15.30 น.

ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต