กรมสรรพสามิตได้ส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส โดยสอดคล้องกับโครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม

จึงได้สนับสนุนในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฏิบัติธรรมนำสุข ระดับกลาง” ของบริษัท เดอะไรท์โซน จำกัด

     ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562

   ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

ปฏบตธรรมนำสข ระดบกลาง ๑๙๐๙๐๙ 0021ปฏบตธรรมนำสข ระดบกลาง ๑๙๐๙๐๙ 0021ปฏบตธรรมนำสข ระดบกลาง ๑๙๐๙๐๙ 0021ปฏบตธรรมนำสข ระดบกลาง ๑๙๐๙๐๙ 0021ปฏบตธรรมนำสข ระดบกลาง ๑๙๐๙๐๙ 0021ปฏบตธรรมนำสข ระดบกลาง ๑๙๐๙๐๙ 0021