โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ''แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2562

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2562

โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร

วนย รน 362 ๑๙๐๖๑๐ 0023วนย รน 362 ๑๙๐๖๑๐ 0023วนย รน 362 ๑๙๐๖๑๐ 0023วนย รน 362 ๑๙๐๖๑๐ 0023วนย รน 362 ๑๙๐๖๑๐ 0023วนย รน 362 ๑๙๐๖๑๐ 0023วนย รน 362 ๑๙๐๖๑๐ 0023วนย รน 362 ๑๙๐๖๑๐ 0023