โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ''แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2562

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2562

โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร