โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับนักตรวจสอบภาษี

ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร