โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

ครั้งที่ 1 วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมรอลัยลิเวอร์ บางพลัด

ยทศาสตรกรม 28 29862 ๑๙๐๙๐๙ 0032ยทศาสตรกรม 28 29862 ๑๙๐๙๐๙ 0032

ยทศาสตรกรม 28 29862 ๑๙๐๙๐๙ 0031ยทศาสตรกรม 28 29862 ๑๙๐๙๐๙ 0031ยทศาสตรกรม 28 29862 ๑๙๐๙๐๙ 0031ยทศาสตรกรม 28 29862 ๑๙๐๙๐๙ 0031