โครงการสัมมนาถ่ายทอดตัวชี้วัดระดังองค์กนสู่การปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงกรมสรรพสามิต

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2562

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดี กรุงเทพมหานคร