กรมสรรพสามิตส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฏิบัติธรรมนำสุข” รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2562 ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

DSC08629aa1

DSC08638aa2

DSC09343aa9

DSC09339aa8

DSC08933aa4

DSC08740aa3

DSC08967aa5

DSC09127aa6