กรมสรรพสามิตส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฏิบัติธรรมนำสุข” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2562 ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

501 61

702 325

201 51

401 56

801 19

101 21

301 53

901 94

601 324