ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสรรพสามิต ว่าด้วยสวัสดิการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2562 และที่เกี่ยวข้อง

Download ระเบียบคลิกที่นี่ --> http://gg.gg/EXCsawas

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

2. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสรรพสามิต ว่าด้วยสวัสดิการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

3. ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมสรรพสามิตสงเคราะห์ ว่าด้วยการบริหารงานกองทุนสรรพสามิตสงเคราะห์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563

4. ระเบียบคณะอนุกรรมการสรรพสามิตสโมสร ว่าด้วยการบริหารงานกองทุนสรรพสามิตสโมสร พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563

5. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2563