พิมพ์
หมวด: หน้าที่และความรับผิดชอบ
ฮิต: 4552

หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ กรมสรรพสามิตเพิ่มเติม  (ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษและตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งใหม่)  New 2