- เค้าโครงผลงาน ระดับชำนาญการ (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) เค้าโครงผลงาน ระดับชำนาญการ (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)  New 2

   - ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  

  - ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ   

  - เค้าโครงผลงาน  ระดับชำนาญการพิเศษ ปี  2562   

  - แนวทางการเขียนผลงานหมายเลข 1 และ ผลงานหมายเลข 2 ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ  

  - คำสั่งกรมสรรพสามิต  ที่  493/2562  ลงวันที่  16  ตุลาคม  2562   เรื่อง  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  

  • แบบขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ตำแหน่งด้านพัสดุ

       ดาวน์โหลด  

  • การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ  ปี 2562  

        -  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ  ลงวันที่  26 กรกฎาคม  2562

       -  ระดับชำนาญการพิเศษ เอกสารหมายเลข 1-3

       -  แบบคำขอใช้สิทธิ แบบ SSO : 001-2  ใช้งานระบบ IPORTAL SYSTEM

       -  ขั้นตอนการส่งเอกสารในระบบส่งเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน

        -  คู่มือการใช้งานระบบ  E-Portfolio

             1. คู่มือขั้นตอนอัพโหลดเอกสาร

             2. คู่มือขั้นตอนส่งเอกสาร (เพิ่มเติม)

             3. คู่มือขั้นตอนเก็บหลักฐานการเอกสาร

         -  Line  Group  HELPDESK  ระบบ E-Portfolio  ติดต่อสอบถาม  แจ้งปัญหาการใช้งานผ่าน  Line  

             67607707 2035825206522554 8555917875490062336 n 4

     ระดับชำนาญการ  เอกสารหมายเลข  1-3  

      -  ระดับชำนาญการพิเศษ เอกสารหมายเลข 1-3

     -  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0205.1/ว 409 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558