พิมพ์
หมวด: การประเมินผลงานวิชาการ

       ดาวน์โหลด  text 1

        -  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ  ลงวันที่  26 กรกฎาคม  2562

       -  ระดับชำนาญการพิเศษ เอกสารหมายเลข 1-3

       -  แบบคำขอใช้สิทธิ แบบ SSO : 001-2  ใช้งานระบบ IPORTAL SYSTEM

       -  ขั้นตอนการส่งเอกสารในระบบส่งเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน

        -  คู่มือการใช้งานระบบ  E-Portfolio

             1. คู่มือขั้นตอนอัพโหลดเอกสาร

             2. คู่มือขั้นตอนส่งเอกสาร (เพิ่มเติม)

             3. คู่มือขั้นตอนเก็บหลักฐานการเอกสาร

         -  Line  Group  HELPDESK  ระบบ E-Portfolio  ติดต่อสอบถาม  แจ้งปัญหาการใช้งานผ่าน  Line  

             67607707 2035825206522554 8555917875490062336 n 4

     ระดับชำนาญการ  เอกสารหมายเลข  1-3   

      -  ระดับชำนาญการพิเศษ เอกสารหมายเลข 1-3

     -  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0205.1/ว 409 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558