แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการประเมินผลฯ ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง มี 2 แบบฟอร์มดังต่อไปนี้

-  แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการ

-  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง