พิมพ์
หมวด: ชื่อตำแหน่งภาษาไทย – อังกฤษ
ฮิต: 385

รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ไทย – อังกฤษ)