หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวกรมสรรพสามิต

  1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ-ลูกจ้างชั่วคราว
  2. แผนผังการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
  3. แบบประเมินประสิทธิภาพฯลูกจ้างชั่วคราว
  4. คำอธิบายความสามารถเชิงสมรรถนะ
  5. แบบรายงานผลการประเมินลูกจ้างชั่วคราว