พิมพ์
หมวด: ข้าราชการ
ฮิต: 635

ที่ นร 1008/ ว 3 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2554

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล

ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน

ขั้นตอนการคัดเลือก

แบบการพิจารณาคัดเลือก

แบบ พ.ต.ก. 1-1

แบบ พ.ต.ก. 1-2

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พ.ต.ก.

หลักเกณฑ์แนบประกาศ