พิมพ์
หมวด: ลูกจ้างประจำ
ฮิต: 464

การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง  การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เรื่อง  การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ