พิมพ์
หมวด: พนักงานราชการ
ฮิต: 385

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

แนวปฏิบัติในการจ้างพนักงานราชการทั่วไป 5 ต.ค. 59

แนวปฏิบัติในการดำเนินการสรรพหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 10 ต.ค. 59