พิมพ์
หมวด: พนักงานราชการ
ฮิต: 496

แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

-  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/26 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ