• รายชื่อผู้ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
ชั้น 2563
  • ชั้นสายสะพาย
ราชกิจจานุเบกษา
  • ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
 
  • ข้าราชการ
รายชื่อ (ยังไม่มีราชกิจจานุเบกษาพระราชทานฯ)
  • ลูกจ้างประจำ
รายชื่อ (ยังไม่มีราชกิจจานุเบกษาพระราชทานฯ)
  • พนักงานราชการ
รายชื่อ (ยังไม่มีราชกิจจานุเบกษาพระราชทานฯ)
  • เหรียญจักรพรรดิมาลา
รายชื่อ (ยังไม่มีราชกิจจานุเบกษาพระราชทานฯ)